Sbohem Evropo

Sbohem Evropo

4. listopadu 2018 v 14:30
Sbohem Evropo!
V poslední době dostávám do počítače od všemožných xenofobů množství článků a výstražných výzev, které mě chtějí upozornit, co nám to ti přivandrovalci, kteří se tu valí v přívalových vlnách, v té naší zažité Evropě napáchají. Upozorňují, že dopadneme jako Francouzi nebo jiní humanisté v jiných západních zemích, co si nechali vytvořit ve vlastním státě nevlastní státy, ve kterých se původní občané bojí vytáhnout paty z domu, aby někde nevybouchli. Prý by Francouzům dnes nepomohli ani všichni čtyři Tři mušketýři, i kdyby se direkt dali dohromady s kardinálem Richelieu a jeho gardou.
Europolitici, pravdoláskaři a všelijací sluníčkáři přišli s prohlášeními, že oni proti islámu nic nemají, že ta ideologie či náboženství je strašně mírumilovné a i ti vyznavači jsou taky mírumilovní, jen jsou trochu frustrovaní. To jen několik málo procent z nich jsou netolerantní, nepřizpůsobiví a teroristé, co se rádi baví s výbušninami a kalašnikovy. Vyzývají nás k lidskosti a jsou ochotni nás přimět ke skromnosti ve svých kvartýrech a do našich obýváků a ložnic, nám chtějí nastěhovat pár mnohočetných rodin a podělit se s nimi o skývu chleba, protože jsou to chudáci, kteří utíkají před jinými muslimy.
Nevím, co si mám o tom myslet a chtěl jsem proto vědět, jak to vlastně je s tou tolerancí a mírumilovností v učení proroka Mohameda, a proto jsem si koupil Korán přeložený do češtiny. Poctivě jsem si ho přečetl, abych věděl, o čem se tam píše, ale poučilo mě to, na mou duši.

Multikulturalismus v obrazech

Hlásáním islámu chtěl Mohamed nejprve řešit vztahy mezi beduínskými patriarchálními kmeny, které žili poměrně primitivním způsobem na Arabském poloostrově. Nařizuje jim, kdy se mají postit, kdy souložit, rozdávat almužny, brojí proti lichvě, nařizuje jim mýt si ruce vodou nebo pískem po záchodě a po souloži a podobné praktické rady. Některé stojí za pozornost: Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami. A nechť vás nepojme vůči nim lítost, s ohledem na náboženství Boží, věříte-li v Boha a v den poslední. A nechť skupina věřících je svědkem trestu jejich (súra 2). Nebo tohle: Zloději a zlodějce utněte ruce jejich v odplatu za to, co provedli, a jako varovný příklad od Boha! A Bůh je mocný, moudrý (súra 5). Šťastní jsou tí věřící, kteří pohlaví svá ochraňují jen pro manželky své či otrokyně a nebudou za to pokáraní. A On je ten, jenž život i smrt dává a On střídání noci i dne ovládá, což to nepochopíte? (súra 25).
Takže, mohl bych brát Korán jako praktickou příručku do života, ale drtivá většina textu je o něčem jiném. V 2. súře Koránu se píše: A je vám předepsán také boj, i když nepříjemný. O boji a trestání se tam píše téměř na každé straně. Trestat je potřeba však v první řadě nevěřících. A On nepřestane ty, kdož nevěří, stíhat pohromami za to, co konali, anebo je způsobí poblíže obydlí jejich, až se dostaví slib Boží a Bůh věru nezmění slibu svého splnění.
"On" je samozřejmě samotný Bůh, který mnohokrát v přímé řeči promlouvá k věřícím muslimům. Ten Bůh, co tam tak často promlouvá, je původně Bůh Židů, kteří ho ve svých textech pojmenovali Jahve nebo Elohim. Mohamed mu dal jméno Al-lah. Nic proti tomu, jenže on chtěl své učení vnutit Židům: Náboženství jediným u Boha jest věru islám (súra 3). Mahomed sám se prohlásil za proroka významnějšího než Abraham, Mojžíš a všichni ostatní Židé, co se zmiňují v Bibli, včetně křesťanského Ježíše: Abraham nebyl židem, ani křesťanem, avšak byl hanífem odevzdaným do vůle Boží a nepatří mezi modloslužebníky (súra 3).
Mohamed považoval Židy a křesťany za modloslužebníky a vlastníky Písma (Bible). Alláh se v Koránu obrací na židy a křesťany s přímluvou: Vlastníci Písma! Nyni přišel k vám Náš posel, aby vám podal jasný výklad - v přestávce mezi posly - a abyste nemohli říci: "Nepřišel k nám žádný hlasatel ani varovatel." Však nyní k vám již přišel i hlasatel i varovatel (súra 5).
Mohamed si myslel, že vylepšil původní náboženství Židů a křesťanů, doplnil ho o džiny a andělům dal větší schopnosti, neboť namísto jejich běžných dvou křídel je vybavil jakýmsi turbopohonem: Chvála Bohu, stvořiteli nebes a země, který učinil vyslanci majícími dvě, tři, či čtyři páry křídel - a On přidává tvorstvu svému, cokoliv chce, a Bůh je všech věci mocen (Súra 35).
Mohamed měl jen povrchní znalosti o Bibli a Novém zákoně křesťanů, a protože byl analfabet a neznal písmo, tak museli Korán za něj napsat jiní. Obsah evangelií znal jen mlhavě z vyprávění Židů a křesťanů. Fascinovaly ho zejména Janovy vize o potrestání hříšníků ohněm pekelným při posledním soudu. Ježíše nepovažoval za Božího syna a apoštoly obvinil, že"z neznalosti své vymyslili mu syny a dcery. Tvůrce nebes a země, jak by mohl mít děti, když nemá družku žádnou a sám stvořil všechny věci a o všem je vševědoucí?" (súra 39).
Židé i křesťané, když se seznámili s jeho učením, vyvodili z toho, že není žádný prorok a poslali ho pást velbloudy a nepletl se jim do jejich Písma. To Mohameda strašně urazilo a od té doby je považoval za velké nepřátele a bezvěrce. V Koránu jim nasliboval mnoho trestů: Pro ty, kdo neuvěřili, určen je trest přísný, zatímco ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, čeká odpuštěni a odměna veliká (súra 3). My však dáme věru okusit těm, kdo nevěřili, trestu strašného a odměníme je podle skutku jejich nejhoršího. Toto bude odměna nepřátel Božích: Oheň, jež příbytek budou mít věčný v odměnu za to, že znamení naše popírali (súra 41). Svým věřícím nařizuje: A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Bůh nedopustí, aby se ztratili skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží. On správnou cestou je povede a napraví jejich myšlení a uvede je do zahrady rajské, o níž jim dal již vědění (súra 47).
Ani po přečtení koránu nemám jasnou představu, jak to měl Mohamed prospekulované s posmrtným životem. Vím, že i u křesťanů je to různé. Někteří křesťané posmrtný život uznávají ve formě nesmrtelné duše a někteří říkají, že nesmrtelnosti se dosahuje až po soudném dnu po konci tohoto světa. Muslimové, když spáchají nějaký teroristický čin, při kterém zahynou na cestě Boží, mají prý garantováno, že budou lifrovaní hned do ráje, kde budou mít k dispozici dívky, se kterými si tam budou užívat za odměnu, že vyhodili a roztrhali spoustu nevěřících. Možná jim tam Alláh zařídí ještě nějakou plastickou úpravu a poslepuje jim genitálie, neboť mnohdy jsou při sebevražedném útoku sami roztrhaní na cimpr-campr a ta úprava je nutná. Zároveň se tam píše i o znovustvoření při soudném dnu. Tak mi není zcela jasno, jak je to u nich s tím posmrtným životem. Na jednom místě píše: A neříkejte o těch, kdož byli zabiti na stezce Boží: "Jsou mrtví!" Nikoli, oni živí jsou, avšak vy to netušíte (súra 2). Na jiném místě se přimlouvá a povzbuzuje svoje milé teroristy, kteří byli na stezce Boží zabiti: Jezte a pijte ve zdraví v odměnu za to, co jste konali a oženíme je tam s dívkami velkých očích černých a ovocem a masem je tam opatříme podle jejich přání. V zahradách slastí na pohovkách ležíce a neokusí tam smrti, kromě smrti první a ušetří je trest pekelný (súra 32). Na dalším místě je ujišťuje: Každá duše okusí smrti, a teprve v den zmrtvýchvstání obdržíte plně své odměny. A život na tomto světě je pouze klamné užívání (súra 3).
Tento svět není pro muslimy příliš atraktivní a raději dávají přednost užívat si na druhém světě. Jen nevím, proč přitom se snaží zbavit života lidí, kterým se to na tomto světě líbí a nechtěli by ještě zemřít, ale asi proto, že to mají předepsané Mohamedem v Koránu, a s tím se nedá nic dělat. Předpis je předpis a navíc Korán je údajně Boží předpis: ...až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajměte je, obléhejte a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící a slitující. (súra 9).
Bůh je odpouštějící a nad každým se slituje, jakmile přistoupí na muslimskou víru a bude dávat almužnu. Americkému prezidentovi teroristé kolem Bin Ladina vzkázali, že když se stane muslimem a spolu s ním všichni Američané, tak jim dají pokoj a nebudou jim dělat teroristické útoky na jejich území, a tak nám všem džaurům dávají šanci přestoupit a Mohameda uznat za jediného zástupce Boha na zeměkouli. Kdyby se však pokusil muslim přestoupit na jinou víru, tak to má zcela zakázáno, protože by se stal odpadlík. To Alláh nemá rád, ba přímo nenávidí a třeba proti odpadlictví bojovat: Bojujte proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství bylo jen Boží. Vy, kteří věříte, budete-li bohabojní, On dá vám spásné rozlišení a promine vám vaše špatné činy a odpustí vám, vždyť Bůh je pln laskavosti nesmírné. Nejste to vy, kdo je zabil, ale Bůh je zabil (súra 47).
Tak alespoň vidíme, kdo je skutečný provinilec při tom zabíjení a nedávejme vinu těm pobožným chlapcům, co se jen rádi hrají s výbušninami a s kalašnikovy. V Evropě žije dnes velké množství muslimů. Západní společenství je přijalo v přesvědčení, že ve vzájemném působení na sebe příjmou i muslimové naše hodnoty a ovlivní to jejich středověké myšlení. Jenže skutečnost je taková, že si vytvořili v rámci majoritního obyvatelstva svoje enklávy a pomalu nám zde tvoří jakousi Euroarábii a na naše hodnoty kašlou. Berou je jako naši slabost a malou víru v Boha. Mešity, které si ve velkém stavějí jsou semeništěm jejich učení a násilí. Integrovat se vůbec nemíní, neboť jim to jednoduše zakazuje Mohamed v Koránu: A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dávame pravomoc zřetelnou (súra 4).
Musím konstatovat, že příliš mírumilovně to nezní, i když tam přímo nevyzývá, aby napadli obchodní centrum v NY nebo masakrovali cestující v dopravních prostředcích, návštěvníky kaváren, koncertů či redakce časopisů. Ale co můžeme očekávat od pobožných lidí, kteří důsledně dodržují znění posvátné knihy? Nic jiného nestudovali, neovládají trojčlenku ani Mendělejevovu soustavu prvků, biflovali jen ty posvátné súry, tak co ... Pak se nedivme, když nám tu dělají výbuchy, střílečky, řezanice hlav a podobné multikulturní kousky. Předvádějí nám to při každé příležitosti a je zbytečné to tu vyjmenovávat. Však se s tím vůbec netají a veřejně to proklamují na prostranstvích západních měst a bez zábran vyblekují a transparentují, že budoucnost Evropy je v islámu, demokracie půjde do pekla a bude zde šaría. Alláh to tak zařídí, protože ten řídí všechno, tak jak je to zažité v primitivních společnostech od dávných věků. Bůh ovládá střídání dní a nocí a poručí dešti a slunci a proto přírodní zákony není potřebné uznávat. O to menší chuť mají důvod uznávat naše zákony.
Jen si nemyslete, že když vymřeli Chetité a jiné civilizace, že s nimi vymřeli i hloupí politici. Ti mají nesmírně regenerační schopnosti a umí se adaptovat v každé době. Už se chystají, že nám zakážou posílat emaily, kde si vyjadřujete svůj názor. Prý jsme příliš xenofobní a netolerantní, co se v dnešní multikulti době nenosí. Přitom xenofobie - strach z cizího, je základní instinkt každého živočicha a pomáhá mu, aby přežil v evoluci i v běžném životě a být tolerantní k hlouposti, lži a násilí se mi vždy zdálo být více pokrytecké než moudré i když při pohodovém prožívání se to moudré zdá. V historickém pojetí je to však velmi, velmi hloupé. Ale kdo by dnes myslel v historickém pojetí, když máme svou nynější pohodu? Jasně že, politici, novináři, sluníčkáři a pravdoláskaři! Doufejme, že nám budou moci naše děti a vnoučata alespoň poděkovat za naši nečinnost, netečnost, zkreslený humanismus, tolerantnost k blbým politikům, k násilí a k hlouposti, ale pravděpodobně, pokud to přežijí, budou plivat na naše hroby.

PS : Článek je převzat z knihy "Nemiluji Slovensko a jiné blogy", kterou si můžete zdarma stáhnout z následujícího linku:
 
 

Reklama
 
Vsevjednom.czFlag Counter